BRA ATT VETA VID PLANERING AV EN MINIGOLFANLÄGGNING

Erforderlig markyta

En bangolfanläggning bör placeras i områden där såväl unga som gamla vistas på sin fritid. Banorna bör placeras väl synliga från naturliga gång och cykelstråk, eftersom allmänheten ofta spontant väljer att spela minigolf.

Banornas placering

Banorna bör placeras så, att parkkaraktär kan erhållas. Vidare bör anläggningen ej placeras i allt för kuperat terräng, eftersom detta kan utgöra ett hinder för t.ex. handikappade.

Om erforderligt markutrumme finnes, bör ett område i centrum avsättas för t.ex. placering av regnskydd, serveringsbord, publikplatser, planteringar, fontän mm.

Parkering

Möjlighet till parkering av minst 15 bilar bör finnas i anslutning till minigolf området. Vidare bör plats för ca 20 cyklar och mopeder finnas.

Lokalbehov

Lokaler för försäljning av minigolf spel och tillbehör samt kioskvaror, kaffe, glass och läsk, bör finnas i anslutning till Minigolf anläggningen. Det är en fördel om även riktig café- rörelse med bordsplatser kan bedrivas.

Klubblokaler

Eftersom Minigolf är en liten sport i Finland, kan det sannolikt hända att en Minigolf klubb bildas och tävlingsverksamhet bedrivas på anläggningen. Detta kommer troligen att medföra ett behov av en klubblokal. Om denna lokal ej uppföres i samband med kioskbyggnaden, bör mark reserveras för framtida behov.

Markförberedelser

Bangolfområdet bör vara dränerade. Innan byggnationen påbörjas, bör framdragningen av t.ex. elkablar, vattenledningar mm vara gjorda på området.

Regnskydd

Någon form av regnskydd bör finnas på bangolfområdet. Detta kan bestå av ett skärmtak eller en stor Parasoll, och bör placeras centralt på bangolfområdet.

Toaletter

Tillgång till toalett bör finnas på rimligt avstånd från Bangolfanläggningen. Personal toalett måste finnas i anslutning till Kioskbyggnaden. (helst även en handikapptoalett som även kan fungerar som barnskötselutrymme)

Flaggstänger

Ett antal flaggstänger bör placeras på eller kring bangolfområdet. Detta ger ett trevligt intryck och kan locka spelare på stora avstånd från anläggningen.

Anslagstavla

Det är viktigt att för allmänheten redovisa den verksamhet som bedrives på anläggningen. En anslagstavla där t.ex. Tävlingsresultat, ”Dagens bästa resultat”, Klubb-tävlingar, spelregler mm kan redovisas, bör finnas i anslutning till kioskbyggnaden.

Anslagstavlan bör vara i sådan storlek, att även informationsmaterial från Finska Bangolfförbundet, tävlingsresultat från Nationella och internationella tävlingar kan anslås.

Parasoller mm

Parasoller kan ge ett färgglatt intryck på en bangolfanläggning, och ger dessutom ett skydd mot sol och regn.

Bangolfutrustning

Bangolfanläggningens status ökar om även tillbehör som klubbor, bollar, Protokoll och protokollunderlägg håller en hög standard.

En fullständig tävlingsutrustning bör kunna hyras på anläggningen.

Marknadsföring

Redan när beslut om byggande av en bangolfanläggning föreligger, bör turistansvariga i kommunen kontaktas, detta för att anläggningen skall kunna redovisas i kommunens turistmaterial. Vidare bör anvisningsskyltar uppsättas på strategiskt viktiga platser i anslutning till Bangolfområdet.

Telefon

Det kan vara värdefullt att ha tillgång till telefon i bangolfkiosken, eftersom många vill ta kontakt med personalen med förfrågningar om öppettider, efterlysningar mm.

Information

Finska Bangolfförbundet har personer som är villiga att, utan kostnader, vara behjälplig vid anläggande av en bangolfanläggning. Tag kontakt med deras utvalda personer som utför information om Bangolfförbundet.