BRA ATT VETA FÖRE BYGGANDET AV EN MINIGOLFANLÄGGNING

Beläggning kring

Det underlättar för banornas skötsel och underhåll om någon form av

Banorna

Beläggning, t.ex betongplattor, asfalt, tryckimpregnerad trall el.dyl. placerat kring och mellan banorna. Det är viktigt för banornas hållbarhet att denna beläggning ej förhindrar ventilationen under banorna.

Banornas svårighetsgrad

Det är viktigt att banornas svårhetsgrad är anpassad till spelarens kompetens. Detta innebär att banornas svårhetsgrad bör kunna varieras efter önskemål.

Kringutrustningar

Till varige bana bör en sittbänk med eller utan ryggstöd anskaffas. Vidare bör ett antal bänkar placeras i bangolfområdets ytterområden. Serveringsbord med bänkar eller stolar bör finnas i anslutning till kioskbyggnaden. Någon form av lekplats för små barn bär anläggas på eller i anslutning till bangolfområdet. Erforderligt antal papperskorgar och askfat bör placeras i anslutning till banor och bänkar.

Inhägnad av området

För att kunna arrangera en bangolftävling erfordras att bangolfområdet avgränsas. Detta kan enklast ske genom en tillfällig avgränsning med rep el.dyl. under en tävling. Andra mer permanenta lösningar är att anlägga ett staket i för miljön passande material. Staketet bör ej överstiga 1 meters höjd.

Plantering

En attraktiv bangolfanläggning bör kompletteras med blomrabatter, häckar, buskar, samt för området passande träd. För att denna viktiga del av bangolfanläggningen skall kunna planeras in före byggnationen, bör lämpligen en stadsträdgårdsmästare eller annan kunnig person anlitas.

Belysning

Genom införandet av sommartid har belysningen fått en mindre betydelse, men är trots allt en tillgång under sena höstkvällar- Belysningsarmaturernas placering är mycket viktigt eftersom skuggor ej bör falla på utslagsplatsen. Kontakta kunnigt personal innan belysningsfundament placeras.